Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce

Všeobecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled  o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Poznámka k odpovědnému orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje mohou být shromažďovány, když nám je poskytnete, např. zadáním v kontaktním formuláři.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web pomocí našich systémů IT. Jedná se hlavně o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze vašeho uživatelského chování lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat úpravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Externí Hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hoster). Osobní údaje zaznamenané na tomto webu jsou uloženy na serverech hostera. To mohou být IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, údaje o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístup na web a další údaje generované prostřednictvím webu.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Náš hoster bude zpracovávat vaše údaje, pouze pokud je to nezbytné pro splnění jeho výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Používáme následujícího hostera:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich,
Hauptstraße 68,
02742 Neusalza-Spremberg,
Deutschland

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hosterem smlouvu o zpracování objednávek.

3. Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Poznámka k zodpovědnému orgánu:

Osoba zodpovědná za ochranu dat na tomto webu je:

Viktor Čada,
Calle la Trainera 26,
38400 Puerto de la Cruz

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba ukládání

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno konkrétní období uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepřestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte legitimní žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě k odstranění dojde poté, co tyto důvody již nebudou platit.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 6 ODST. 1 PÍSMENO E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI ODMÍTNOUT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠE SPECIÁLNÍ SITUACE; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. RELEVANTNÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NAJDETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O POLITICE SOUKROMÍ. POKUD MÁTE DŮVOD, UŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ MŮŽEME POSKYTNOUT POVINNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ VAŠE PRÁVA A ZÁJMY MOHOU PŘEVÁŽIT PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO ZMYSLOVAT KAŽDOU ČASOVOU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TÉTO REKLAMY; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU V SOUVISLOSTI S PŘÍMOU REKLAMOU POKUD MÁTE NÁMITEK, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU UŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE čl.21 odst.2 GDPR)

Právo na odvolání k odpovědnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracovišti nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, přečteny třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které máme uložené, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dojde nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud my již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše i naše zájmy. Pokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovávány Evropskou unií nebo členským státem.

4. Sběr dat na tomto webu

Webové protokoly serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazujícího serveru
 • jméno hostera přistupujícího počítače
 • čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nebuou kombinována s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – k tomu je nutné zaznamenat protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), pokud byl dotázán.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchování – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech osobních údajů z něj odvozených (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), pokud byl dotázán.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, zůstanou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Pluginy a nástroje

Písmo Awesome (místní hosting)

Tento web používá písmo Awesome pro jednotné znázornění písem. Písmo Awesome je nainstalováno místně. Neexistuje žádné připojení k serverům společnosti Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome najdete v prohlášení o ochraně dat pro Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy.

6. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání tohoto webu (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.